05 februari 2019

Stand van zaken Rotterdam CCUS project Porthos

Het principe van het CCUS project Porthos is dat CO2 van verschillende industriële bedrijven via een centrale basis-infrastructuur wordt getransporteerd naar en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem. 

2018

In 2018 zijn voorbereidende activiteiten verricht om ervoor te zorgen dat deze CO2-infrastructuur gereed is als deze industrieën hun afgevangen CO2 willen aanbieden voor opslag en eventueel gebruik. 

Begin 2018 is een haalbaarheidsstudie afgerond. Hieruit bleek dat het Porthos-project technisch haalbaar is en kostenefficiënt in vergelijking met andere maatregelen voor het realiseren van de klimaatdoelen.

Aansluitend is nader gestudeerd op verschillende onderdelen van het project, zoals de technische kant (pijpleidingtracé, soort leiding etc.) en de aanlevering van CO2 door de bedrijven. 

Vijf bedrijven in de Rotterdamse haven hebben aangegeven op korte termijn geïnteresseerd te zijn in CCUS. Met deze bedrijven zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd over aansluiting op het Porthos-systeem en de levering van CO2. Zij hebben verkend hoeveel CO2 zij kunnen afvangen en aanbieden aan het Porthos-systeem en vanaf welk moment zij dat kunnen doen. Dit soort industrieën heeft veelal eens in de ongeveer vijf jaar een grote onderhoudsstop. Deze momenten kunnen benut worden om installaties voor het afvangen van CO2 te plaatsen.

2019

Grote infrastructuurprojecten als Porthos vergen al gauw een doorlooptijd van zo’n vijf jaar, waarvan grofweg de helft nodig is voor voorbereiding en de helft voor realisatie en ingebruikstelling. Dit gegeven, in combinatie met de ambitieuze doelstelling van de overheid om in 2030 de uitstoot van CO2 met bijna de helft terug te dringen, maakt ‘tijd’ tot een cruciale factor. De partijen die het initiatief genomen hebben voor dit project (EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam) gaan in 2019 door met de voorbereidingen, omdat CCUS breed gezien wordt als een effectief en noodzakelijk middel om klimaatdoelen te realiseren. Het is de verwachting dat deze techniek een plaats krijgt in een definitief Klimaatakkoord. Door verder te gaan met de voorbereidingen wordt voorkomen dat het langer duurt dan noodzakelijk voor er daadwerkelijk CO2 kan worden opgeslagen.

Op technisch gebied wordt in 2019 onder andere verder gestudeerd op het tracé, de locatie voor een compressorstation, de diameters van de leidingen en alles wat met de opslag onder de Noordzee te maken heeft. Mogelijk wordt een deel van deze voorbereidende studies via aanbestedingen aan andere partijen uitbesteed.

In 2019 zal het overleg met potentiële CO2-aanleverende bedrijven worden voortgezet. Ook andere bedrijven worden in staat gesteld aan te geven dat zij CO2 op het Porthos-systeem willen aanleveren. Porthos wordt immers opgezet als ‘open’, non-discriminatoire infrastructuur voor het transporteren en opslaan van CO2

In het tweede kwartaal van 2019 worden de uitkomsten van verschillende, nu lopende, voorbereidende studies en activiteiten verwacht. Het zal dan aansluitend nog zeker een jaar vergen voordat een definitieve beslissing om het project te gaan realiseren kan worden genomen. 

In 2019 zal ook gewerkt worden aan het doorlopen van het vereiste vergunningentraject, met daarbij nadrukkelijke aandacht voor een goede, toegankelijke informatievoorziening en transparante communicatie met alle belanghebbenden. Dat proces begint met de publicatie door de overheid van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin wordt vastgelegd wat in de daaropvolgende Milieu Effect Rapportage (MER) moet worden onderzocht en gerapporteerd. Alle belanghebbenden kunnen hierop reageren. De MER is voor Porthos een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De MER geeft inzicht in het te doorlopen vergunningentraject.

Alles bij elkaar zullen in 2019 tal van activiteiten rond Porthos plaatsvinden en hierover zal ook regelmatig communicatie plaatsvinden. Alle activiteiten hebben een voorbereidend karakter: pas in de loop van 2020 zal definitief besloten worden of het project gerealiseerd wordt. Tot dat moment worden er geen onomkeerbare besluiten genomen.