Privacystatement

Op deze pagina leest u wat Porthos doet met uw gegevens, hoe Porthos deze beschermt en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt Porthos uw persoonsgegevens? 

Wanneer u graag informatie van Porthos ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. Porthos slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder of infographic en verwerkt deze gegevens bij het toesturen van deze materialen. Porthos gebruikt uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming.

Hoe lang bewaart Porthos uw persoonsgegevens?

Porthos verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van Porthos en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert Porthos uw gegevens.

Hoe beveiligt Porthos uw persoonsgegevens?

Porthos acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt Porthos de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van passende beveiligingstechnologie.

Geeft Porthos persoonsgegevens aan andere organisaties?

Het uitgangspunt is dat Porthos uw gegevens niet met anderen deelt, met dien verstande dat Porthos uw persoonsgegevens kan uitwisselen met de aan haar verbonden ondernemingen Havenbedrijf Rotterdam N.V., Gasunie New Energy B.V. en EBN B.V. voor zover Porthos hierbij een gerechtvaardigd belang heeft. In geen geval worden uw gegevens verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij Porthos verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

Wat zijn uw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die Porthos van u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die Porthos over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of Porthos de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door Porthos.

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten kunt u een e-mail sturen naar info@porthosCO2.nl. Opdat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet u de volgende informatie in de e-mail vermelden:

  • uw naam en adres;
  • dagtekening;
  • beschrijving van uw verzoek waarin onder andere uw relatie tot Porthos is vermeld.

Uw verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Dit betekent echter niet dat uw verzoek zonder meer kan worden ingewilligd. Porthos streeft ernaar binnen een maand te reageren op uw verzoek.

Incidenten (datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij Porthos een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met Porthos via info@porthosCO2.nl.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

  • uw naam en contactgegevens;
  • wat het incident is;
  • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
  • welke systemen betrokken zijn bij het incident; en
  • wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.