06 juni 2019

Porthos richt zich op sluiten samenwerkingsovereenkomsten

Dit voorjaar peilde de projectorganisatie Porthos de belangstelling van het bedrijfsleven om CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Daarbij bleek ruim voldoende interesse te zijn voor het systeem om door te gaan met de voorbereidingen. Porthos richt zich nu op het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (een zogenoemde Joint Development Agreement, JDA) met de bedrijven. Daarin wordt afgesproken om gezamenlijk toe te werken naar het sluiten van definitieve contracten medio volgend jaar voor levering c.q. afname en opslag van CO2. Bedrijven die vóór 1 oktober 2019 een JDA sluiten, krijgen een voorkeursrecht in het geval dat er meer vraag is dan de beschikbare capaciteit van het transport- en opslagsysteem.

De Expression of Interest (EoI) die bedrijven dit voorjaar hebben afgegeven, is juridisch niet bindend. De JDA kent wel rechten en verplichtingen. De belangrijkste daarvan is dat bedrijven die vóór 1 oktober 2019 een JDA afsluiten, straks voorrang hebben bij het verdelen van de beschikbare capaciteit. Dit wil zeggen dat – wanneer zou blijken dat de vraag naar transport en opslag groter is dan de capaciteit – eerst de partijen die voor die datum een JDA hebben gesloten in aanmerking komen voor die capaciteit. De bedrijven verplichten zich om te beginnen met het ontwerp van hun afvanginstallatie en, voor zover nodig, vergunningprocedures in gang te zetten. Porthos verplicht zich om door te gaan met de technische uitwerking van het project en met MER- en vergunningprocedures.

Bedrijven kunnen voor 1 oktober 2019 een JDA met Porthos sluiten. Dat geldt in principe ook voor bedrijven die op dit moment nog geen EoI hebben ingediend. Een voorkeursrecht kan alleen verkregen worden als vóór 1 oktober 2019 een JDA wordt ondertekend.

De bedoeling is om vervolgens in de zomer van 2020 de definitieve contracten te sluiten tussen de bedrijven en Porthos. Op basis van deze contracten kunnen de bedrijven zo mogelijk aansluitend SDE++-subsidie aanvragen. Niet-tijdige toekenning daarvan is een ontbindende voorwaarde voor de contracten. Als een subsidieaanvraag is gehonoreerd of als bedrijven geen subsidie nodig hebben en verder aan alle voorwaarden is voldaan, dan kunnen de bedrijven en ieder van de Porthos partijen de definitieve beslissing nemen de afvanginstallaties en het transport- en opslagsysteem te realiseren.

Op het moment dat die definitieve investeringsbeslissing wordt genomen (naar verwachting begin 2021) heeft Porthos al aanzienlijke bedragen uitgegeven aan met name technische voorbereidingen. Dat is dan ook een belangrijke reden dat Porthos steeds nauwer wil optrekken met bedrijven die CO2 willen gaan aanleveren en bindende afspraken wil maken: van belangstellingsregistratie (EoI) via de samenwerkingsovereenkomst (JDA) naar contracten.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of interesse in het sluiten van een JDA, dan kunt u contact opnemen met: Xander Japin of Martijn Coopman via customers@rotterdamccus.nl.