17 februari 2023

Nieuwe zitting Raad van State in stikstofzaak Porthos

De Raad van State heeft een nieuwe zitting gepland in de stikstofzaak over CO2-transport en -opslagproject Porthos. De zitting vindt plaats op donderdag 2 maart 2023 om 14:00 uur.

In november 2021 spande natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) een beroepszaak aan tegen het gebruik van de bouwvrijstelling door Porthos. Met de destijds geldende bouwvrijstelling hoefde en kon er geen vergunning worden aangevraagd voor de stikstofuitstoot die vrijkomt tijdens de bouw. Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State in een tussenuitspraak dat de bouwvrijstelling vervalt omdat deze in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht.

De Raad van State bood Porthos en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een herstelmogelijkheid in de vorm van een ecologische beoordeling, waarin de effecten van stikstofdepositie op natuurgebieden zijn onderzocht. MOB mocht in december 2022 reageren op deze ecologische beoordeling van Porthos. Vervolgens mochten Porthos en EZK reageren op de inbreng van MOB. Na ontvangst van de reacties heeft de Raad van State een nieuwe zitting gepland op 2 maart.

Wat is nu nog het verschil van inzicht tussen MOB en Porthos/EZK?
Met de tussenuitspraak heeft de Raad van State de discussie over de legitimiteit van de bouwvrijstelling beslecht. De nieuwe zitting gaat over de ecologische beoordeling die in een eerdere zitting niet inhoudelijk is behandeld.

MOB stelt in haar reactie dat met de ecologische beoordeling niet kan worden uitgesloten dat Porthos negatieve effecten heeft op nabijgelegen natuurgebieden. MOB betoogt dat de stikstofemissies van Porthos bijdragen aan een verdere overschrijding van de stikstofnormen in natuurgebieden.

Porthos en EZK onderbouwen in hun reactie de conclusie van de ecologische beoordeling: de geringe en eenmalige stikstofdepositie tijdens de aanleg van Porthos heeft geen negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden.

Wat betekent deze stikstofzaak voor Porthos?
De stikstofzaak zorgt voor vertraging van Porthos. Om verdere vertraging te voorkomen werkt Porthos door aan de voorbereidingen voor het project. Porthos is belangrijk voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen en daarom heeft de ministerraad in december 2022 een garantieregeling voor Porthos gepubliceerd.

Met de garantieregeling kan Porthos materialen bestellen, vooruitlopend op het verkrijgen van onherroepelijke vergunningen. Als de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn, neemt Porthos een Definitieve Investeringsbeslissing (FID) en start de bouw van de infrastructuur. Naar verwachting is Porthos operationeel vanaf 2026.

Meer informatie