Waar komt de CO2-pijpleiding te liggen?

De leiding op land komt te liggen in de bestaande leidingstrook langs de A15, via Botlek-Vondelingenplaat tot aan de Maasvlakte. Op dit moment wordt er gekeken naar twee mogelijke tracés: een noordelijke variant en een zuidelijke variant. Bij beide varianten is de leiding op land circa 30-33 km. Vervolgens gaat er een leiding onder de Noordzeebodem naar een leeg gasveld op zo’n 20 km uit de kust.

De uiteindelijke tracékeuze hangt af van verschillende factoren, zoals de technische mogelijkheden, de locatie van het compressorstation, de kosten en de milieueffecten. Dat laatste wordt onderzocht in de Milieueffectenrapportage (m.e.r.).