Is het Porthos-project veilig voor het milieu?

In de voorbereiding van het Porthos-project is uitgebreid en gedetailleerd onderzoek gedaan naar diverse milieu-aspecten en -effecten van het transportnetwerk. De resultaten zijn beschreven in het milieueffectrapport (MER). Royal HaskoningDHV schreef een publiekssamenvatting van het MER over de Porthos-infrastructuur, die openbaar beschikbaar is.
De effecten in de aanlegfase en de gebruiksfase zijn nihil of zeer beperkt. Daarnaast werken we tijdens de aanleg van het netwerk waar mogelijk met duurzaam (elektrisch) materiaal.

Aanlegfase
Bij de aanleg van de Porthos-leiding op land is zelfs sprake van een verbetering van de bodemkwaliteit, omdat eventuele bodemverontreinigingen worden gesaneerd. Bij de aanleg op land, op zee en bij de realisatie van het compressorstation komt stikstof vrij van het verkeer, het werkmateriaal en de vaarbewegingen. Er worden maatregelen genomen om de hoeveelheid stikstof die vrijkomt te beperken.  De Porthos-infrastructuur niet zal leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. Gedurende het gehele realisatietraject wordt nauwkeurig rekening gehouden met de Wet Natuurbescherming. Omdat de infrastructuur bijna helemaal ondergronds wordt aangelegd zijn er geen landschappelijke veranderingen. De flora en fauna worden dan ook hooguit voor een zeer korte tijd, tijdens de uitvoerende werkzaamheden op de locatie, licht verstoord. Het boren, pijpleggen en baggeren onder water geeft tijdelijk enige geluidsoverlast voor de zeedieren. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze dieren en er is voldoende geschikt leefgebied aanwezig.

Gebruiksfase
De leiding heeft in de gebruiksfase geen milieueffecten. Om de veiligheid optimaal te borgen kunnen in de zogenoemde risicocontour geen woningen worden gebouwd. Dat speelt ook bij het compressorstation: ook hier mogen in de directe omgeving vanuit veiligheidsperspectief geen woningen komen.

Eindfase
Na de gebruiksfase van 15 jaar worden de leidingen afgesloten en in de bodem achtergelaten. De verzamelpijpleiding en het compressorstation heeft meer capaciteit dan Porthos zelf gebruikt. Er is dus ruimte voor volgende CCS-projecten. Wanneer verder gebruik niet meer mogelijk is, zal het compressorstation worden verwijderd, waarbij de milieueffecten vergelijkbaar zijn met de milieueffecten in de aanlegfase.