03 mei 2019

Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) publiceert advies op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Porthos

Op 2 mei 2019 heeft de Commissie m.e.r. haar advies uitgebracht op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van Porthos. Het advies biedt duidelijke handvatten en een stimulans om te starten met de milieueffectrapportage.

De Commissie m.e.r. adviseert Porthos de gehele keten van CO2-opslag in beeld te brengen om van daaruit verder in te zoomen op de Porthos infrastructuur. De Porthos infrastructuur omvat het CO2-transport, de compressie van CO2 en CO2-opslag. Om een volledige beoordeling van de milieueffecten en impact van de Porthos infrastructuur te kunnen geven, zal in het MER ook een beschrijving worden gegeven van de afvang, aantakking van en aansluiting op andere systemen. Hiermee geeft Porthos invulling aan het advies van de Commissie m.e.r. om de gehele
keten van CO2-opslag in beeld te brengen. Het projectteam streeft ernaar om in het najaar van 2019 het concept milieueffectrapport (MER) gereed te hebben.

Het advies inclusief bijbehorend persbericht is door de Commissie m.e.r. gepubliceerd op haar site

Een milieueffectrapportage (MER) helpt om alle milieubelangen zichtbaar te maken en onderling af te wegen. Voordat het MER kan worden opgesteld, wordt er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgelegd wat er in het MER aan de orde moet komen. De bij wet ingestelde onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en kwaliteit van het MER. Voor ieder project stelt zij een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Deze werkgroep geeft advies aan het bevoegd gezag waarbij, voor zover relevant voor het MER, de zienswijzen van insprekers wordt meegenomen. Het schrijven van het MER is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. In dit geval de minister van EZK (rijksinpassingsplan), Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Gasunie en Energie Beheer Nederland (vergunningen).