06 mei 2024

CCS maakt klimaatneutraliteit in 2050 mogelijk

In het rapport ‘Trajectverkenning Klimaatneutraal Nederland 2050’ dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eind april uitbracht, worden vier trajecten naar een klimaatneutrale samenleving verkend. De conclusie van is dat klimaatneutraliteit voor Nederland in 2050 technisch gezien mogelijk is. Voor het behalen van deze doelstelling ziet PBL een belangrijke voorwaarde: voldoende capaciteit voor CO2-opslag, zelfs na 2050. Een tekort aan deze capaciteit kan de haalbaarheid van klimaatneutraliteit in gevaar brengen of de kosten ervan aanzienlijk verhogen.

Porthos heeft haar project altijd gezien als een belangrijk instrument voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, als het eerste project van deze aard in de verdere ontwikkeling van CCS.  Dat ook het PBL CCS ziet als een essentiële technologie om deze doelstellingen te halen is daarvan een mooie bevestiging.

“Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050” legt het PBL de focus op drie essentiële trajecten die de weg wijzen naar een klimaatneutrale industrie. Deze trajecten, geworteld in zowel binnenlandse als internationale plannen en studies, belichten verschillende routes en beleidsopties die de industrie kunnen aansporen en begeleiden in het bereiken van klimaatneutraliteit.

Een centraal element in deze trajecten is de productie van hernieuwbare koolwaterstoffen, cruciaal voor zowel brandstof als grondstoffen in diverse industriële processen. De grootschalige ontwikkeling van alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals olie kan aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in de structuur en geografische verspreiding van de Nederlandse industrie. Diverse productieroutes, met biogrondstoffen, CO2 en afval als bronnen van koolstof, evenals de rol van waterstof als belangrijke grondstof, worden onderzocht.

In alle trajecten spelen zowel beleidsmatige als technologische factoren een rol. Desalniettemin worden enkele robuuste elementen geïdentificeerd die consistent zijn in alle scenario’s. Een aanzienlijke toename in de vraag naar elektriciteit in de industrie wordt verwacht, met minstens een vermenigvuldiging van 2,5 ten opzichte van het huidige niveau. Daarnaast blijft er vraag naar CO2-infrastructuur bestaan, voornamelijk voor afvang, opslag en later gebruik in de industrie. Het gebruik van waterstof zal naar verwachting groeien en geleidelijk verschuiven naar groene waterstof, ondersteund door huidig beleid. Import van aardgas en aardolie blijft aanzienlijk tot minstens 2040, zo niet langer, terwijl biogrondstoffen voornamelijk nodig zullen zijn voor chemische en brandstofproductie.

Deze bevindingen bieden een waardevolle basis voor verdere beleidsvorming en industriële planning, terwijl Nederland zich richt op een ambitieus pad naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

Lees het rapport van het PBL op Trajectverkenning klimaatneutraal 2050 | Planbureau voor de Leefomgeving (pbl.nl)